Algemene Voorwaarden van Yobbers

Yobbers B.V.
KvK nummer: 68479441
Laatste aanpassing op: 2 december 2019

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Algemeen

Artikel 3: De Dienst

Artikel 4: Toegang tot de Dienst

Artikel 5: Account

Artikel 6: Vrijwaringen, geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid

Artikel 7: Verbodsbepaling

Artikel 8: Betaling

Artikel 9: Niet of niet tijdig betalen

Artikel 10: Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 11: Privacy

Artikel 12: Breach

Artikel 13: Overige bepalingen

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud, in alfabetische volgorde:

 1. Account: het account van de Gebruiker, waarmee hij toegang krijgt tot de Dienst;
 2. Dienst: de dienst die Yobbers aan de Gebruiker verleent via de Website of via een andere manier;
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;
 4. Partij: een partij (de Gebruiker en/of Yobbers) bij deze Voorwaarden;
 5. User Content: alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de profielen en de vacatures;
 6. Voorwaarden: deze (algemene) voorwaarden van Yobbers;
 7. Website: de websites van Yobbers, waaronder https://www.yobbers.com, https://www.yobbers.com, https://www.yobbers.com en https://www.yobbers.com en alle onderliggende pagina’s;
 8. Werkzoekende: de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst.
 9. Yobbers: de besloten vennootschap Yobbers B.V., kantoorhoudende te Leeuwarden, aan het Zuiderplein 6, postcode 8911 AJ, KvK nummer 68479441, ongeacht de handelsnaam waaronder zij opereert;

Artikel 2: Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot- en het gebruik van de Website door de Gebruiker en het verlenen van enige Dienst door Yobbers. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van Yobbers of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Yobbers en enige Partij.
 2. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Yobbers zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Yobbers en een Partij, wordt die Partij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen van- en aanvullingen op de Voorwaarden.
 4. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
 5. Eventuele door Gebruiker voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Yobbers en Gebruiker zijn overeengekomen.
 6. Yobbers is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Yobbers vermeld op de Website de meest actuele versie van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden worden tevens tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht.
 7. De Gebruiker die de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Voorwaarden, accepteert daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Voorwaarden onherroepelijk.
 8. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Yobbers zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 9. Eventuele af wijkingen van deze Voorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door Yobbers ten voordele van enige Partij, geeft die Partij nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

Artikel 3: De Dienst

 1. Yobbers verricht Diensten ten behoeve van de Gebruiker, waaronder:
  • het (laten) plaatsen van vacatures en eventuele andere User Content (al dan niet geautomatiseerd); en
  • toegang tot en inzage in de databank met profielen van Werkzoekenden.
 2. Yobbers verricht tevens Diensten op het gebied van werving en selectie van Werkzoekenden ten behoeve van de Gebruiker.
 3. Yobbers verricht voorts die Diensten, die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen met een Partij, of uit eigen initiatief zijn gestart.

Artikel 4: Toegang tot de Dienst

 1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Voorwaarden, geeft Yobbers de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar (ook niet middels een sublicentie) recht op toegang tot- en gebruik van de Dienst en de Website. De Gebruiker is gerechtigd om de User Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden binnen het doel van de Website.
 2. De wijze waarop- en de voorwaarden waaronder feitelijk gebruik wordt gemaakt van de Dienst wordt aan de Gebruiker getoond op de Website.
 3. De Gebruiker dient om gebruik te kunnen maken van de Dienst een Account te maken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens Yobbers voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken en/of wijzigen van zijn Account verstrekt persoonlijk, compleet, actueel en juist is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte User Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de User Content. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de User Content.
 4. De Gebruiker vrijwaart Yobbers voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op onrechtmatig gebruik van de Dienst.

Artikel 5: Account

 1. De Gebruiker dient bij de registratie op de Website tevens inloggegevens te verstrekken, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.
 2. De Gebruiker is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Yobbers mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Een inloggegevens mogen evenwel binnen de eigen organisatie van een Gebruiker vrij worden gebruikt.
 3. De Gebruiker dient Yobbers op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
 4. Yobbers behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik, inbreuk op rechten van derden, strijd met enige bepaling uit deze Voorwaarden of een overeenkomst (de teksten van) vacatures en/of bedrijfsinformatie te wijzigen, weigeren of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of restitutie. Of sprake is van een situatie als hiervoor omschreven is ter beoordeling van Yobbers.
 5. Yobbers is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
 6. Door het plaatsen van vacatures, profielen en/of andere User Content geeft de Gebruiker Yobbers toestemming deze vacatures, profielen en/of andere User Content op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
 7. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de vacatures, profielen en/of andere Content die hij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Werkzoekenden c.q. Gebruikers. Yobbers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door andere Gebruikers.

Artikel 6: Vrijwaringen, geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De door Yobbers aangeboden Dienst wordt verricht "as-is" en "zoals beschikbaar".
 2. Yobbers verleent uitdrukkelijk geen garantie:
  1. voor de geschiktheid van de Dienst voor de doeleinden van de Gebruiker;
  2. op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Gebruikers, verstrekte gegevens;
  3. dat de Dienst voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker;
  4. dat de Dienst te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.
 3. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Yobbers geen kennis van en/of bemoeienis heeft met de User Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Yobbers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen genomen op basis van informatie en/of andere gegevens op de Website of op basis van de Dienst.
 4. Yobbers heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
 5. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.
 6. Yobbers is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker.
 7. Yobbers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. De aansprakelijkheid van Yobbers zal nooit meer dan éénduizend euro (€ 1.000,-) bedragen en is bovendien te allen tijde beperkt tot de hoogte van de directe schade.
 8. Onder directe schade als bedoeld in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:
  1. materiële schade aan zaken;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 9. Behoudens in gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Yobbers is iedere aansprakelijkheid van Yobbers voor andere dan directe schade, zoals beschreven in lid 8, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
 10. In ieder geval is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Yobbers in gevallen van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  1. de omstandigheid dat Yobbers zelf een prestatie die van belang is in verband met haar Dienst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  2. staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof of elektriciteit;
  3. storingen of ongevallen in het (data)verkeer;
  4. overheidsmaatregelen of embargo;
  5. relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;
  6. extreme weersomstandigheden;
  7. brand, overstroming, natuurramp;
  8. storingen in de verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken.

Artikel 7: Verbodsbepaling

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om User Content te plaatsen die:
  1. bewust foutieve informatie bevat en/of misleidend is;
  2. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit;
  3. reclameboodschappen bevat;
  4. gegevens van andere Gebruikers gebruikt of verzamelt via de Dienst om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden of om de Gebruikers te benaderen buiten Yobbers om;
  5. verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de Website;
  6. gebruik maakt van andere dan de door Yobbers goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
  7. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Yobbers te omzeilen;
  8. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is;
  9. de belangen en goede naam van Yobbers kan schaden.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:
  1. de via de Dienst van Yobbers verkregen User Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  2. de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens anders te gebruiken dan voor openstaande vacatures;
  3. andere Gebruikers te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden;
  4. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te (laten) verrichten.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.
 2. Opdrachten van de Gebruiker aan Yobbers binden Yobbers pas nadat de opdracht door Yobbers is bevestigd, dan wel nadat Yobbers kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.
 3. Indien voor gebruikmaking van onderdelen van de Dienst een vergoeding is verschuldigd wordt de hoogte van deze vergoeding op de Website vermeld.
 4. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 5. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Op reeds afgenomen Diensten zijn prijswijzigingen evenwel niet van toepassing.

Artikel 9: Niet of niet tijdig betalen

 1. Bij niet tijdige betaling van een factuur of termijn wordt de Gebruiker geacht van rechtswege in gebreke te zijn, zonder de eis van enige aanmaning of ingebrekestelling. Yobbers heeft in geval van niet tijdige betaling het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 2. Ongeacht of sprake is van het verstrijken van een betalingstermijn, een betalingsregeling of overige factoren die een, al dan niet overeengekomen, uitstellend effect hebben op betaling, is de factuur direct en volledig opeisbaar in elk van de navolgende gevallen:
  1. indien de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of indien hij daartoe zelf aanvraag doet;
  2. indien de Gebruiker surséance van betaling aanvraagt;
  3. indien de Gebruiker wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering;
  4. indien de Gebruiker het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  5. indien (executoriaal) beslag op bezittingen van de Gebruiker wordt gelegd;
  6. bij het overlijden van de Gebruiker;
  7. indien de Gebruiker een rechtspersoon is: bij dienst liquidatie of ontbinding, deponeren van een voorstel tot fusie of (af-)splitsing.
 3. De Gebruiker verbeurt aan Grenzelooswerk bij niet tijdige betaling een rente gelijk aan één procent (1%) per maand. Ter berekening van de lengte van de rentedragende periode gelden delen van een maand als een gehele maand. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met een minimum van 15% van het niet of niet tijdig betaalde bedrag.
 4. Alle betalingen strekken eerst tot voldoening van de in lid 3 gemelde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 5. Yobbers is gerechtigd alle aan haar voldane bedragen, ook voorschotten en betalingen op ontbonden overeenkomsten, te verrekenen met de krachten lid 3 casu quo lid 4 aan haar verschuldigde vergoeding.

Artikel 10: Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, met inbegrip van gepresenteerde en niet-gepresenteerde inhoud, met uitzondering van de User Content, berusten bij Yobbers.
 2. De Gebruiker verstrekt aan Yobbers ten aanzien van de door hem op de Website geplaatste User Content, een kosteloos, onherroepelijke en overdraagbaar recht om deze User Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

Artikel 11: Privacy

Gebruiker dient voor gebruikmaking van de Dienst (persoons)gegevens aan Yobbers te verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Yobbers en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
Het Privacy Statement is beschikbaar op https://www.yobbers.com, https://www.yobbers.com, https://www.yobbers.com en https://www.yobbers.com.

Artikel 12: Breach

Yobbers en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. In een dergelijk geval heeft Yobbers het recht, zonder enig recht van Gebruiker op schadevergoeding of restitutie van kosten:

 1. de toegang tot de Dienst te beperken, op te schorten of te ontzeggen;
 2. het Account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen; en/of
 3. User Content van de Gebruiker te verwijderen.

Artikel 13: Overige bepalingen

 1. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Yobbers ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Leeuwarden tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
 2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
0