Privacy statement van Yobbers

Yobbers (https://www.yobbers.com, https://www.yobbers.com, https://www.yobbers.com en https://www.yobbers.com) is een handelsnaam van Yobbers B.V. Yobbers B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Laatste aanpassing op: 2 december 2019

Contactgegevens

Yobbers
Zuiderplein 6
8911AJ Leeuwarden, The Netherlands
https://www.yobbers.com, https://www.yobbers.com, https://www.yobbers.com en https://www.yobbers.com
info@yobbers.com
+ 31 85 303 1144

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 1. Bedrijfsnaam, naam contactpersoon, voorna(a)m(en) contactpersonen, adres, vestigingsplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, BTW nummer;
 2. Overige gegevens en zaken voor zover (i) wettelijk vereist of (ii) voor zover daarvoor toestemming is gegeven of (iii) vrijwillig aangeleverd.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel van deze verwerking van persoonsgegevens

Wij leggen gegevens vast om:

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn staat beschreven verderop in dit Privacy Statement.

Verwerking digitale- en/of internetgegevens

Yobbers gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website van Yobbers. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd dan wel niet tot jou herleidbaar zijn.
De Website van Yobbers verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar de website van Yobbers, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van de Website.

Doel van de verwerking van digitale- en/of internetgegevens

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Yobbers te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd dan wel niet tot jou herleidbaar zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen), maar vanzelfsprekend ook in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen binnen groepsverband

Wij delen jouw persoonsgegevens binnen de groep waartoe Yobbers behoort en dan alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.
De groep waartoe Yobbers behoort bestaat uit Yobbers B.V. en Yobbers Group B.V.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, het verbeteren van onze website (waarbij mogelijk jouw IP-adres wordt verwerkt) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij doen zaken met bedrijven die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn. Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan externe partijen gevestigd buiten de EER en waar geen adequaat beschermingsniveau aanwezig is, blijven wij toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens en maken wij gebruik van wettelijke doorgifte mechanismen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende zijn beschermd. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van EU Standaard Contracten of contracteren met partijen gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarvoor in de plaats te treden regelingen.

Cookies

Deze website van Yobbers maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op Users hun hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt:

 1. Functionele cookies:
  Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.
 2. Social media cookies:
  Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook). Door op een social media button te klikken, wordt de User doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.
 3. Analytische cookies:
  Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de Users.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Cookies overzicht

Op deze website worden diverse cookies geplaatst, ook door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _ga Analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar
Intercom intercom-id Functionele cookie die een specifieke gebruiker identificeert 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yobbers.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@yobbers.com.

Datalekken

Wat is een datalek? Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Indien je kennis hebt van een datalek of een mogelijk datalek vragen we je hier zo snel mogelijk melding van te maken. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) van wie persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Privacy statement van derden

Op de website staan een aantal links aan naar andere websites vermeld. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Yobbers geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.

Overdracht van onderneming

Yobbers behoudt in geval van de verkoop of overdracht van onze onderneming of bedrijfsmiddelen, of een deel daarvan, het recht voor de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben mede door te geven. In geval van dergelijke verkoop of overdracht leveren wij een redelijke inspanning om de verkrijger de verplichting op te leggen de persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacy Statement. Na een dergelijke overdracht of verkoop kan je contact opnemen met de partij aan wie wij de persoonsgegevens hebben overgedragen, indien je vragen hebt over de verwerking van deze gegevens.

Wijzigen van dit Privacy statement

Yobbers kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via de website van Yobbers te raadplegen.

0